BTC-Logo

be the challenge

L-UNIKA KOMPETIZZJONI LI THALLSEK BIEX TITLEF!

 Ikkompeti ghal €49,90 BISS!

Iddejjaqt

bil-hxuna zejda?

Permezz ta’ l-programm ta’ telf tal-piz zejjed esklussiv taghna, mhux talli tnehhi dawk il-kilos tikuzi zejda, izda issa jista’ jkollok l-opportunitg li tirbah sa €2000 waqt li tkun qed tghin wahda mill-aktar istituzzjonijiet importanti li ghandna f-pajjizna.

Naqqas IL-PIZ

Irbah il-FLUS

Aghmel LIL KARITÀ

Kif inhu possibbli dan li qed nghid? 

Tinkwieta xejn, nispjegaw kollox aktar ‘ilquddiem. Ibqa’ aqra u tkun taf kif.

IMMOTIVA
RUHEK

AKKWISTA GWIDA TA’ NUTRIZZJONI U STHARRIG B’XEJN

ITLEF AMMONT SOSTANZJALI TA’ PIZ

AGHMEL HAFNA HBIB ESKLUSSIVI MINN GRUPP FUQ FACEBOOK

IKSEB SKONTIJIET FUQ HAFNA PRODOTTI U SERVIZZI

KUN EROJ KBIR
U
GHIN LIL-DAR BJORN

Il-Grajja

TAGHNA

Qabel ma nghidlek kif se nghinnuk biex taghmel dan, isma’ l-istorja tieghi. Darba wahda kien hemm tifel zghir irqiq hafna jismu Daniel, li hu jien.

Darba minnhom, dan it-tifel tant irqiq iltaqa’ ma tfajla helwa hafna fejn wara ftit sar ihobbha b’imhabba tal-genn. Izzewgu, it-tfal gew u bejn il-familja u r-responsabbiltajiet ta’ karriera professjonali, ma sabux hin biex jghixu u jieklu tajjeb ghal sahhithom.

Vizzji koroh ta’ ikel mhux tajbin ghas-sahha u minghajr ezercizzju fiziku, l-irqiq beda jizdied maz-zmien. Ghall-ewwel imtlejt ftit imbaghad f’hakka t’ghajn irrealizzajt li hxint mhux hazin.

Izda ma kontx wahdi: Siehbi Ernest, li xi darba kien qisu pespus, f’daqqa wahda gralu bhali u kibritlu zaqqu mhux ftit!

F’sitwazzjonijiet bhal dawn insiru nafu min huma l-veru hbieb taghna; meta jibdew jitkellmu minn wara dahrna u jweggghuna.

Kien jghidli Tobby u jien kont nghidlu l-ohxon. Kien jghidli li jien kont inwarrab l-insalati imma jien biex inpattilu kont nghidlu li hu kien jahtaf kull ma jsib quddiem ghajnejh. Ghal xi xahrejn hadna pjacir flimkien.

Madankollu, konna nhossu li qed naghmlu hazin u li ma kienx tajjeb ghalina. Kulhadd jaf li l-obezità mhi tajba ghal hadd u li qed tizdied hafna f’Malta. Fl-Ewropa, ahna kkkunsidrati bhala l-aktar pajjiz bl-oghla persentagg ta’ obzsità. Kwazi 60% tal-Maltin ghandhom piz zejjed, b’madwar 30% li ghandhom il-problema tal-obezità. Dan igib mieghu hafna problem ta’ sahha:

58.7% Tal-poplu Malti ghandu piz zejjed!
L-Aktar persentagg gholi fl-Ewropa ta’ 259,000 persuna
L-Obezita qed issir epidemija u lehqet 29.8% tal-popolazzjoni li qed tikkawza
80% ta’ Dijabete tat-tip 2,
35% ta’ mard tal-qalb u
55% tal-adulti li jsofru min pressjoni gholja,
li jammonta ghal

131,000 persuna
STUDJI XJENTIFICI SABU LI L-OBEZITÀ TISWA LILL-POPLU MALTI AKTAR MINN MILJUN EWRO FIS-SENA…

17% tal-imwiet kollha huma relatati ma’ problemi li ggib maghha l-obezità li jlahhaq ghal

131,000 persuna
Previous
Next

Diabete – mard tal-Qalb – mard ipertensiv – qtugh ta’ nifs matul l-irqad maghruf bhala Sleep Apnea – Pressjoni Gholja.

L-aktar haga xokkanti hi li 17% tal-imwiet f’Malta huma relatati ma’ kumplikazzjonijiet li jgib maghhom il-piz zejjed u ghaldaqstant veru bzajt. Ghandi zewgt ibniet il-gmiel taghom u rrid linkun nista’ ntellaghhom lejn l-artal meta jaslu biex jizzewgu. Ma nistghux niehdu kollox bic-cajt. Darba minnhom wara li xrobna xi ftit birer, bdejna nahsbu fuq xiidejat godda:

 

Naghmlu mhatra!

Ghidtlu min jonqos 10kg l-ewwel jirbah €50

Siehbi qalli li hu ma kienx xi bniedem kompetittiv u beda jahsibha xi ftit. Wara xi zewg birer ohra qbilna.. Aqtghu min rebah?

Rebahli Siehbi

Iva dan il-bniedem mhux kompetittiv! Din il-persuna li haseb li ma kellhiex hin, li hasbet li ma setghetx taghmilha, ghalkemm ipprova kemm ipprova.

 

Izda Ghamila

Hadd ma jhobb jitlef imma kont kuntent ghalina t-tnejn: hu naqas 10kg f’26 gurnata u jien inqast sa 9.5kg. Ghal €50 kienet xi haga ta’ valur simboliku ghalina.

F’daqqa wahda intbaht!

Li kieku naghmlu din ma’ Malta kollha?

BI PREMJU KBIR?

Din l-idea bdiet tberren go mohhi u wara ftit zmien bdejt nitkellimha ma’ xi postijiet ta’ tahrig fiziku, nutrizzjonisti, ma min iharreg personali, xi agenti ta’ hwejjeg tal-attivitajiet fizici… 

Ghidtilhom

"Ejja naghmlu l-akbar

SFIDA LI QATT RAT MALTA!

U HEKK QABLU MIEGHI!

B'Hafna

SKONTIJIET!

Ghal kulhadd li jaghmel din l-Isfida

Mhux talli nghinnuk tilhaq il- miri tieghek ta kemm tixtieq tonqos u kemm trid tkun f’sahhtek, imma naghtu wkoll tal-inqas 10% ta’ dak kollu li naqilghu lil Dar Bjorn. Issa wasal iz-zmien li int tiehu azzjoni u tkun l-ISFIDA

Ejjew ha ncaqalqu gisimna u nuru lid-dinja li ahna wkoll nistghu u li ghandna l-hegga biex inbiddlu kif nghixu

Meta T-applika ghall-Isfida

GHANDEK TIRCIEVI:

  • Hajja Iktar f’Sahhitha
  • Hafna Gost
  • Motivazzjoni Kbira
  • Gwida Nutrizzjonali
  • Gwida Personali ta’ Trejner
  • Skontijiet Kbar Fuq Prodotti u Servizzi
  • Is-Sodisfazzjon Li Tkun Qed Tghin lilDar Bjorn

U hafna okkazjonjiet li tirbah sa €2000 ELFEJN EWRO!

Jiddependi kemm ikun hemm partecipanti ghal din l-isfida – jista’ jkun hemm aktar min rebbieh wiehed ghal kull mitejn partecipant kull xahar li jista’ jwassal ghal aktar motivazzjoni.

Kull persuna li titlef l-aktar persentagg ta’ piz tirbah! Kulhadd ghandu l-istess cans!

Ejja nghidu li int tizen 100kg u dak li qed jikkompeti mieghek jizen 150kg. Jekk int tonqos 11kg u hu jonqos 15kg ..int tkun irbaht! (Int tlift 11% u hu tilef 10%). Pero’ trid tikkunsidra li qed tikkompeti ma’ aktar min persuna wahda.

Izda zgur li hemmhekk fejn tiehu l-iktar gost.

L-aktar ricerka moderna sabet li l-aktar haga ghaliex bniedem ma jistax jonqos mill-piz u li ma jzommx rendikont ta l-mira tieghu.

Ahna fassalna Sistema biex dan ma jigrix, billi nzommu rekord tal-progress u tal-kompetituri tieghek…

Li jkun hemm komunità esklussiva fuq Facebook biex tghin lil dawk li jkunu jridu jaghmlu parti minn da nil-vjagg.

X’Hemm aktar

LI NISTGHU NOFFRU?

F’ambjent dinamiku, interface u disinn mil-isbah, tkun tista’ tibda tonqos mill-piz mal-ewwel gimgha.

Il-beneficcji ppruvati ta’ dan l-ezercizzju huma:

GHINUNA BIEX INZOMMU RECORD TA’ R-RIZULTATI

INZOMMU RENDIKONT PERMEZZ TA’ LIVE LEADERBOARD

INZOMMULEK L-BMI DEJJEM AGGORNAT

FACLI BIEX TAQBAD KIF TUZA IS-SISTEMA

JURIK FEJN QIEGHED U FEJN WASALT BIEX TILHAQ IL-MIRA TIEGHEK.

AGGORNAT
REGOLARMENT

Jekk dan ghalik mhux bizejjed…ikollok access esklussiv ghal komunità fuq Facebook fejn tkun tista’

GWIDA PSIKOLOGIKA
Kull min jissieheb maghna jkollu access ghal gwida psikologika tal-grupp, li jkunu jistghu jwiegbu ghal mistoqsijiet li jista’ jkollkom.
GHARFIEN MINN NUTRIZZJONIST
Dawk kollha li jissiehbu f’dan il-grupp ikollhom access ghal nutrizzjonist professjonali li tkun tista’ twiegeb ta’ kuljum ghal mistoqsijiet generali li jista’ jkollkom.
GWIDA TA’ TREJNER PERSONALI
Kull min jissieheb maghna jkollu access ghal trejner professjonali personali li jkun jista’ jirrispondi ghal mistoqsijiet generali li jkollkom dwar stharrig fiziku.

Zid Ma’ Dan

KOLLU

DASHBOARD PERSONALI ONLINE BXEJN
Inzommu rekords personali b’xejn fejn fejn wiehed ikun jista’ jara l-progress personali tieghu biex ikun jista’ jlahhaq ma’ dawk li jkunu mieghu, sahansitra jgholli l-livell tal-kompetizzjoni u kuxjenza.
77% GHAL PJAN TA’ DIETA
Kulhadd jaf li wara certu vaganzi, jkun hemm htiega li tissikka aktar l-infiq. Bhala membru int ikollok hafna beneficcji minn tnaqqis ta’ pjanijiet ta’ dieti li digà ghamlu success.
AKKWISTA ROHS FUQ DIETI PERSONALI
Ikseb dieta mfassla apposta ghalik min-nutrizzjonist professjonali, bi prezzijiet li ma jitwemmnux!
M’GHANDEKX CANS IS-SAJJAR?
Kulhadd jaf li t-tisjir jiehu hafna hin u li jkun ta’ ostaklu ghal hafna nies. Nistghu inqabbduk ma Sistemata’ ikel tad-dieta fejn b’din is-sistema nkunu nistghu inwasslulek l-ikel kollu li jkollok bzonn ta’ kuljum.
IKSEB SKONTIJIEIT FUQ TREJNER PERSONALI
Kulhadd jaf li t-tisjir jiehu hafna hin u li jkun ta’ ostaklu ghal hafna nies. Nistghu inqabbduk ma Sistemata’ ikel tad-dieta fejn b’din is-sistema nkunu nistghu inwasslulek l-ikel kollu li jkollok bzonn ta’ kuljum.
GHATI XI HAGA LURA LIL KOMUNITA
“BE THE CHALLANGE” fejn il-membri kollha jemmnu li tghin lil haddiehor hi l-aktar haga prezzjuza li tezisti. Ha nkunu qed naghtu parti mil-profitti taghna lil Dar Bjorn u istituzzjonijiet ohra bhalha. Meta tippartecipa f’din il-kompetizzjoni tkun qed taghti sehmek int ukoll.
Qed nitkellmufuq aktar min €500 (Hames Mitt Ewro). Sabiex naghmlu zgur li kulhadd ikollu c-cans li jiehu sehem, id-decidejna li ghal zmien limitat ha nkunu qed naghmlu din l-offerta ta’

 Ghal €49,90 BISS!

IRBAH L-FLUS

U KUN PARTI MIL-KOMUNITÀ TAGHNA

FAQ

You enter some information to see if it is safe to enter BTC.

If it is you will be asked to pay the entry fee.

After you enter there will be a slight waiting period until enough challengers enter

When there are enough challengers, we will contact you and ask you to submit the weigh-in

Once all the weigh-ins are submitted the 60day challenge will start

After 60/days we will ask you to submit the final weigh-in

The one that losses the most bodyweight percentage will win 🏆

The winner will be the one who loses the most body weight percentage example

Joe weighs 200kg & losses 20kg 
He lost 10% of his body weight

Kate weighs 100kg & losses 11kg she lost 11% of her body weight

Kate is the winner

Weigh-in dress code is lightweight clothing, as defined in the “Definitions” section. In addition, players must wear substantially equivalent clothing for their official weigh-in and weigh-out. Note: Referees review weigh-in and weigh-out videos side by side to ensure compliance.

Part of our profits will be going to Charity & will be showcased on the website from time to time.

So every one can see our donations!

Be the challenge uses random checks and algorithms to detect unusual activity within a game or across games and employs an auditing system where some players may be required to submit extra proof of their weight loss using a video weigh-in. If you are flagged by our system for an audit, you will be required to submit a video weigh-in for all future verified weigh-ins until the flag is removed by one of our Referees Failure to comply with our audit requirements will result in disqualification and forfeiture of your winnings . You may also be banned from playing again. We have a zero-tolerance policy on cheating. 

The same scale should be used for official weigh-ins, whenever possible. Scales should be digital or doctor’s scales and placed on a hard, flat surface. Note: analog scales are permitted but significantly increase the likelihood of an audit 

All you need is a mobile phone with a camera a news paper a packet of water and a calibrated set of weighing scales

Initial weigh-ins establish a player’s official starting weight. The initial weigh-in must be submitted starting from 72 hours before challenge begins. If a player fails to submit their initial weigh-in, they will be disqualified with no refund. Note: weights are never revealed without a player’s explicit permission, except privately and confidentially to Be the Challenge.

For verified weigh-ins, players must submit a video themselves (Verifying the date, verifying scale calibration, verifying weight on a scale for review and approval by Be The Challenge. 

 

The first step for date verification of the date is done by holding a newspaper, up towards your chest, the date must be visible. Newspaper can’t be more the two days old 

 

The second step scale calibration verification a 6 pack of water must be placed on the scales to verify that the scale calibration if scales must be within 700gr over or under to be approved. 

 

The final step is weight verification. Video must be a head-to-toe shot of the player standing on a scale wearing lightweight clothing with pockets out (no shoes, hats, belts, watches, coats, or outerwear). The player’s face must be clearly visible. Part of the video must be a clear close-up of the player’s weight, as indicated by the scale. All weigh-ins will be reviewed by Be the challenge if parts of the video are not clear you will be asked to submit another video. If any foul play is noted, you will be disqualified from the challenge 

Players are required to update their weight between the initial and final weigh-ins without a video upload. Be the Challenge requires Challengers to update their information once a week. If a player fails to update their information they will be disqualified with no refund. Only official weigh-ins will be used to determine winners.

(Or “Weigh-Out”). A final weigh-in may be submitted for 48 hours at the end of the 48-hour window, weigh-ins can no longer be submitted and you cannot qualify to win. If your final weigh-in isn’t approved, you will have 12 hours to re-submit your weigh-in with a new video

If there is a draw the winnings will be split equally

Ghadek

MHUX CERT?

IBGHATILNA E-MAIL