BTC-Logo

BE THE
CHALLENGE

L-UNIKA KOMPETIZZJONI LI THALLSEK BIEX TITLEF!

Id-dejjaqt bil-Piz zejjed?

Permezz tal-programm ta’ telf tal-piz zejjed esklussiv taghna, mhux talli tnehhi dawk il-kilos tikuzi zejda, izda issa jista’ jkollhok opportunita’ li tirbah sa €2000 u tkun qed tghajn wahda mil-istituzzjonijiet importanti li ghandna f-pajjizna.

Naqqas il-piz

Erbah il-flus

Ghin lil karita

Kif inhu possibbli dan li qed nghid?
Tinkwieta xejn, nispjegaw kollhox aktar il-quddiem. Ibqa’ aqra’ u tkun taf kif.

iktar motivazjonimin
qat qabel

AKKWISTA GWIDA TA’ NUTRIZZJONI U STHARRIG B’XEJN

ITLEF AMMONT SOSTANZJALITA’ PIZ

AGHMEL HAFNA HBIB ESKLUSSIVI TA GRUPP FUQ FACEBOOK

IKSEB SKONTIJIET FUQ HAFNA PRODOTTI U SERVIZZI

KUN EROJ KBIR
U
GHAJN IL-DAR BJORN

Il Fatti

58.7% Tal-poplu Malti ghandu piz zejjed!
L-Aktar persentagg gholi fl-Ewroppa ta’
259,000 persuna
L-Obezita qed issir epidemija u lehqet 29.8% tal-popolazzjoni li qed tikkawza
80% ta Dijabete tat-tip 2
35% ta mard tal-qalb
55% tal-adulti li jsofru min pressjoni gholja

Jammonta ghal 131,000 persuna
Studji xjentifici sabu li l-obezita’ tiswa lil poplu Malti aktar min miljun ewro fis-sena…
17% ta l-imwiet kollha huma relatati ma problemi li ggib maghha l-obezita li

jlahhaq ghal 131,000 persuna
Previous
Next

Li kieku naghmlu din ma Malta kollha?
BI PREMJU KBIR?

"Ejja naghmlu l-akbar SFIDA LI QATT RAT MALTA!

EJJEW NINAGHQDU FLIMKIEN

B-Hafna SKONTIJIET!

ghal kullhadd li jaghmel din l-Isfda

Meta t-applika tapplika ghal l-isfida, GHANDEK TIRCIEVI:

  • Hajja Iktar f’Sahhitha
  • Hafna Gost
  • Motivazzjoni Kbira
  • Gwida Nutrizzjonali
  • Gwida Personali ta’ Trejner
  • Skontijiet Kbar Fuq Prodotti u Servizzi
  • Is-Sodisfajjon Li Tkun Qed Tghajn Il-Dar Bjorn

U hafna okkazjonjiet li tirbah sa €2000 ELFEJN EWRO!

X’Hemm aktar
li nistghu noffru?

F-Ambjent dinamiku, interface u disinn mil-isbah, tkun tista’ tibda tonqos mil-piz ma l-ewwel gimgha.

Il-beneficcji p-pruvati ta’ dan l-ezercizzju huma:

Ghinuna biex inzommu record ta’ r-rizultati

Inzommu Rendikont permezz ta’ LIVE LEADERBOARD

Inzommulek l-BMI dejjem aggornat

Facli biex taqbad kif tuza is-sistema

Jurik fejn qieghed u fejn wasalt biex tilhaq il-mira tieghek.

Aggornat
regolarment

Jekk dan ghalik mhux bizejjed…ikollhok access esklussiv ghal komunita fuq Facebook!

Il-Komunita ta Facebook

Tinkludi

Gwida psikologika
Kull min jissieheb maghna jkollu access ghal gwida psikologika tal-grupp, li jkunu jistghu jwiegbu ghal mistoqsijiet li jista’ jkollkhom biex tikkundizzjonaw mohhkhom.
Gharfien min Nutrizzjonist
Dawk kollha li jissiehdbu f’dan il-grupp ikollhom access ghal nutrizzjonist professjonali li tkun tista’ twiegeb ta’ kulljum ghal kull mistoqsija li jista’ jkollkhom.
Gwida ta’ Trejner Personali
Kull min jissieheb maghna jkollu access ghal trejner professjonali personali li jkun jista’ jirrispondi ghal kull domanda li jkollkhom fuq stharrig fiziku.

Zid ma dan KOLLU

Dashboard Personali online bxejn
Inzommu rekords personali b’xejn fejn fejn wiehed ikun jista’ jara l-progress personali tieghu biex ikun jista’ jlehhaq ma dawk li jkunu mieghu, sahhansitra jgholli l-ivell tal-kompetizzjoni u kuxjenza.
50% Ghal Pjan ta’ Dieta
Kullhad jaf li wara certu vaganzi, jkun hem htiega li tissika aktar l-infiq. Bhala membru int ikollhok hafna beneficcji min tnaqqis ta pjanijiet ta’ dieti li huma diga ghamlu success.
Akkwista’ Rohs ta 25% fuq Dieti Personali
Ikseb dieta mfassla apposta ghalik min nutrizzjonist professjonali, bi prezzijiet li ma jitwemmnux!
M’Ghandekx cans is-sajjar?
Kullhadd jaf li t-tisjir jiehu hafna hin u li jkun ta ostaklu ghal hafna nies. Nistghu inqabbduk ma Sistema ta kunsinna ta ikel tad-dieta fejn b’din is-sistema nkunu nistghu inwasslulek l-ikel kollhu li jkollhok bzonn ta’ kulljum.
Ikseb 25% ta skontijieit in Trejner personali
Trid tibda tiffrekwenta xi post ta’ ezercizzji fizici u ma tafx min fejn ghandek tibda? It-trejner personali tal-grupp taghna jghinnek biex issib l-ahjar post ta’ fejn u kif ghandek tibda.
Ghati xi haga lura lil Komunita
“BE THE CHALLANGE” fejn il-membri kollha jemmnu li tghin lil haddiehor hi l-aktar haga prezjuza li tezisti. Ha nkunu qed nghatu parti mil-profitti taghna lil Dar Bjorn u istituzzjonijiet ohra bhala. Meta tippartecipa f’din ilkompetizzjoni tkun qed taghti seghemek int ukoll.
Qed nitkellmufuq aktar min €500 (Hames Mitt Ewro). Sabiex naghmlu zgur li kullhadd ikollu c-cans li jiehu sehem, id-decidejna li ghal zmien limitat ha nkunu qed naghmlu din l-offerta ta’

min $50

 Ghal $29,90 BISS!

IRBAH L-FLUS

U KUN PARTI MIL-KOMUNITA TAGHNA

FAQ

You enter some information to see if it is safe to enter BTC.

If it is you will be asked to pay the entry fee.

After you enter there will be a slight waiting period until enough challengers enter

When there are enough challengers, we will contact you and ask you to submit the weigh-in

Once all the weigh-ins are submitted the 60day challenge will start

After 60/days we will ask you to submit the final weigh-in

The one that losses the most bodyweight percentage will win 🏆

The winner will be the one who loses the most body weight percentage example

Joe weighs 200kg & losses 20kg 
He lost 10% of his body weight

Kate weighs 100kg & losses 11kg she lost 11% of her body weight

Kate is the winner

Weigh-in dress code is lightweight clothing, as defined in the “Definitions” section. In addition, players must wear substantially equivalent clothing for their official weigh-in and weigh-out. Note: Referees review weigh-in and weigh-out videos side by side to ensure compliance.

Part of our profits will be going to Charity & will be showcased on the website from time to time.

So every one can see our donations!

Be the challenge uses random checks and algorithms to detect unusual activity within a game or across games and employs an auditing system where some players may be required to submit extra proof of their weight loss using a video weigh-in. If you are flagged by our system for an audit, you will be required to submit a video weigh-in for all future verified weigh-ins until the flag is removed by one of our Referees Failure to comply with our audit requirements will result in disqualification and forfeiture of your winnings . You may also be banned from playing again. We have a zero-tolerance policy on cheating. 

The same scale should be used for official weigh-ins, whenever possible. Scales should be digital or doctor’s scales and placed on a hard, flat surface. Note: analog scales are permitted but significantly increase the likelihood of an audit 

All you need is a mobile phone with a camera a news paper a packet of water and a calibrated set of weighing scales

Initial weigh-ins establish a player’s official starting weight. The initial weigh-in must be submitted starting from 72 hours before challenge begins. If a player fails to submit their initial weigh-in, they will be disqualified with no refund. Note: weights are never revealed without a player’s explicit permission, except privately and confidentially to Be the Challenge.

For verified weigh-ins, players must submit a video themselves (Verifying the date, verifying scale calibration, verifying weight on a scale for review and approval by Be The Challenge. 

 

The first step for date verification of the date is done by holding a newspaper, up towards your chest, the date must be visible. Newspaper can’t be more the two days old 

 

The second step scale calibration verification a 6 pack of water must be placed on the scales to verify that the scale calibration if scales must be within 700gr over or under to be approved. 

 

The final step is weight verification. Video must be a head-to-toe shot of the player standing on a scale wearing lightweight clothing with pockets out (no shoes, hats, belts, watches, coats, or outerwear). The player’s face must be clearly visible. Part of the video must be a clear close-up of the player’s weight, as indicated by the scale. All weigh-ins will be reviewed by Be the challenge if parts of the video are not clear you will be asked to submit another video. If any foul play is noted, you will be disqualified from the challenge 

Players are required to update their weight between the initial and final weigh-ins without a video upload. Be the Challenge requires Challengers to update their information once a week. If a player fails to update their information they will be disqualified with no refund. Only official weigh-ins will be used to determine winners.

(Or “Weigh-Out”). A final weigh-in may be submitted for 48 hours at the end of the 48-hour window, weigh-ins can no longer be submitted and you cannot qualify to win. If your final weigh-in isn’t approved, you will have 12 hours to re-submit your weigh-in with a new video

If there is a draw the winnings will be split equally

Adek mhux cert?

IBATILNA E-MAIL